پروژه بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام با ۸۲% پیشرفت فیزیکی ، که پیش بینی میشود در تیرماه ۹۹ به اتمام برسد .ارتقاء کیفبت اجرا ،رعایت استانداردهای مرجع بیمارستان سازی ،تسریع در اجرای عملیات عمرانی پروژه از اولویت های شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور در این طرح می باشد .