صفحه نخست۱۴۰۲/۷/۱۰ ،۱۹:۳۷:۳۳ +۰۰:۰۰

تخصصی مادر شرکت
بهداشتی مراکز تجهیز و توسعه
درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

اولین شرکت تخصصی در احداث بیمارستان‌در کشور است
که به منظور مديريت و هماهنگی توسعه و بهينه سازی، افزايش کيفيت،
کاهش زمان اجراو قيمت تمام شده طرح‌های بیمارستانی در سراسر کشور خدمت رسانی می‌کند

بیشتردرباره ما

درباره ما

شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور، اولین شرکت تخصصی در احداث بیمارستان‌ در کشور است که به منظور مدیریت، هماهنگی و بهینه سازی، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده طرح‌های بیمارستانی در سراسر کشور، به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ و جهت ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺣﺎد اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ.

پروژه‌ها

Go to Top