دوشنبه ۲۳ خرداد مسعود منصوری معاون اجرایی شرکت مادر تخصصی از پروژه بیمارستانی ۶۰۰ تختخوابی گرگان بازدید کردند و جلسه ایی با حضور مدیر پروژه ،مدیر عامل شرکت مشاور و هیاتی از شرکت مادر تخصصی برگزار شد برای تسریع پیشرفت پروژه بزرگ ۶۰۰ تختخوابی .