پاکت “الف” و “ب” مناقصه انتخاب پیمانکار بیمارستان ۶۴ تختخوابی عجب شیر روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۸/۲۵ با شرکت ۹ پیمانکار به مبلغ اولیه ۳۰۰.۵۸۹.۵۲۱.۷۴۹ ریال، با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها و دیگر اعضای کمیسیون برگزاری مناقصات در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.