بازگشایی پاکات ” الف وب ” مناقصه بیمارستان ۳۶۱ تختخوابی ایلام مورخ شنبه ۹۹/۰۲/۶ با شرکت ۵ پیمانکار و مبلغ برآورد ۶۶۸,۵۴۷,۳۲۸,۶۰۴ ریال.