به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی صبح امروز مجمع عمومی سالیانه با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و دارایی،وزارت راه و شهر سازی ،سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور استخدامی کشور ،و باحضور مدیر عامل ،اعضای هیات مدیره ، مدیران مالی ، اداری – حسابرسان ،مدعوین به بررسی و تصویب صورت های مالی و پیشنهادات ارائه شده در  مجمع  صو رت پذیرفت.