شنبه ۲۲ مرداد هیات مدیره انجمن شرکت های بیمارستان ساز با مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی دیدار کردند .در این نشست  رویکرد صنعت بیمارستان سازی و موانع پیشرفت پروژه های در دست احداث مورد بررسی قرار گرفت .