برگزاری مناقصه فاز اول بیمارستان شهید مفتح ورامین با حضور اعضای اصلی کمیسیون مناقصات

مناقصه فاز اول بیمارستان شهید مفتح ورامین با حضور مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس احمری، آقای مهندس عباسی معاون اجرایی و رئیس دستگاه مناقصه گذار و آقای حیدری به عنوان ذیحساب که اعضای اصلی کمیسیون مناقصات می باشند و حراست سازمان و همچنین نمایندگان پیمانکار و مشاور در مورخ ۱۹/۰۴/۹۸ در محل سالن جلسات شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور برگزار گردید.