شناسنامه پروژه

توسعه بیمارستان مهاباد

  • مشاور طرح : نوی
  • مشاور اجرا : نوی
  • پیمانکار : شرکت عمران آذرستان
  • نوع پروژه : توسعه
  • تعداد تخت کل : ۳۵۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۸.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۵
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : طبق قانون
  • درصد پیشرفت: ۱۵%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 17%