شناسنامه پروژه

بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد 70