توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان گالیکش

  • مشاور طرح : طراحان البرز
  • مشاور اجرا : طراحان البرز
  • پیمانکار : مهندسی ترپ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۹۱
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۰.۹۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۱
  • درصد پیشرفت: ۲۷%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 27%