شناسنامه پروژه

بیمارستان کامیاران

  • مشاور طرح : فردافن پارس
  • مشاور اجرا : فردافن پارس
  • پیمانکار :بارژ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۰.۹۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۷%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 9%