شناسنامه پروژه

بیمارستان ولیعصر (عج) مشکین شهر

  • مشاور طرح : همگون
  • مشاور اجرا : همگون
  • پیمانکار :  برگزاری مناقصه
  • نوع پروژه : توسعه
  • تعداد تخت کل : ۸۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۹.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۶
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • درصد پیشرفت: ۱۳%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 15%