شناسنامه پروژه

بیمارستان نجف‌آباد

  • مشاور طرح : همگون
  • مشاور اجرا : همگون
  • پیمانکار : شرکت ۱۴۲
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۲۱۶
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۷.۵۰۳
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۸۰%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 84%