شناسنامه پروژه

بیمارستان مرودشت

  • مشاور طرح : پایاپ طرح
  • مشاور اجرا : پایاپ طرح
  • پیمانکار : شرکت ایران رامپ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۵.۲۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۱
  • درصد پیشرفت: ۶۴%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 72%