شناسنامه پروژه

بیمارستان قزوین

  • مشاور طرح : ماهر و همکاران
  • مشاور اجرا : ماهر و همکاران
  • پیمانکار : شرکت لقمان کار
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۷۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۷۴.۸۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون :۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۴
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۴
  • پیشرفت پروژه: ۱۸ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 23%