شناسنامه پروژه

بیمارستان قائن

  • مشاور طرح : موج نوی
  • مشاور اجرا : موج نوی
  • پیمانکار : شرکت بهسازان شرق میهن
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۹۶
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۰.۹۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۱۳%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 29%