شناسنامه پروژه

بیمارستان قائم شهر

  • مشاور طرح : شورا
  • مشاور اجرا : شورا
  • پیمانکار : توسعه ابنیه فنی
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۲۷۳
  • زیربنا (مترمربع) : ۲۴.۱۶۷
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۱
  • پیشرفت پروژه: ۹۵ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 100%