شناسنامه پروژه

بیمارستان عنبر‌آباد

  • مشاور طرح : مهرزا
  • مشاور اجرا : مهرزا
  • پیمانکار :  شرکت اثر سازان ماندگار
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۹۶
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۱.۶۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۳
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • درصد پیشرفت: ۱۵%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 30%