توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان شهید مدرس ساوه

  • مشاور طرح : پایاب طرح
  • مشاور اجرا :پایاب طرح
  • پیمانکار :توسعه ابنیه فنی
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۲۵.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۶
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۹%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 8%