شناسنامه پروژه

بیمارستان شهر قدس

  • مشاور طرح : رازیگران
  • مشاور اجرا : رازیگران
  • پیمانکار : ترپ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۶.۸۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۱
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۰
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۳۹۹
  • پیشرفت پروژه: ۱۰۰ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 100%