شناسنامه پروژه

بیمارستان روانی شیراز

  • مشاور طرح : گروه ۴
  • مشاور اجرا : گروه ۴
  • پیمانکار : شرکت چاوش راه بنا
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۲۸۹
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۲.۷۵۴
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۱
  • درصد پیشرفت: ۷۷%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 85%