شناسنامه پروژه

بیمارستان رفسنجان (جایگزین مردای و نیک نفس)

  • مشاور طرح :شرکت فردا فن پارس
  • مشاور اجرا :
  • پیمانکار :
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۳۲۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۲.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۸
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۴%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 4%