شناسنامه پروژه

بیمارستان رزن

  • مشاور طرح : گیتا رهنمون
  • مشاور اجرا : طراحان البرز
  • پیمانکار : شرکت رهگا
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۵۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۷.۲۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • پیشرفت پروژه: ۳۲ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 39%