شناسنامه پروژه

بیمارستان درمانی – آموزشی امیر المومنین (ع) اسد آباد

 • مشاور طرح :
 • مشاور اجرا :
 • پیمانکار :
 • نوع پروژه : آموزشی
 • تعداد تخت کل : ۱۲۸
 • زیربنا (مترمربع) : ۱۲.۸۰۰
 • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۸
 • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
 • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
 • این پروژه در قانون بودجه سال ۹۸ به شرکت واگذار شده است و فاقد تایید کمسیون ماده ۲۳ می باشد .
 • درصد پیشرفت: ۰%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 10%