شناسنامه پروژه

بیمارستان داراب

  • مشاور طرح : پایاب طرح
  • مشاور اجرا : پایاب طرح
  • پیمانکار : ساید بتن
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۵.۲۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۸
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۳۵%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 58%