شناسنامه پروژه

بیمارستان خدابنده

  • مشاور طرح : فردافن پارس
  • مشاور اجرا : فردا فن پارس
  • پیمانکار : پارس سازه
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۲۲۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۲۴.۲۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • پیشرفت پروژه: ۳۰ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 34%