شناسنامه پروژه

بیمارستان خاتم النبیاء (ص) شیراز

  • مشاور طرح : ماهر و همکاران
  • مشاور اجرا : ماهر و همکاران
  • پیمانکار : شرکت مهندسی ترپ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۴۰۷
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۷.۴۷۶
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : طبق قانون
  • درصد پیشرفت: ۲۷%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 32%