شناسنامه پروژه

بیمارستان جدید بوکان

  • مشاور طرح : موج نو
  • مشاور اجرا :موج نو
  • پیمانکار :عمران آبادی تبریز
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۲۵۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۲۵.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۷%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 11%