شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین ۵ آذر گرگان

  • مشاور طرح : نوی
  • مشاور اجرا : نوی
  • پیمانکار :شرکت مغان دشت
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۶۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۶۴.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۹
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۱۵%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 21%