شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین پیرانشهر

  • مشاور طرح : دیدگاه
  • مشاور اجرا : دیدگاه
  • پیمانکار : شرکت جغاتو
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۸۵
  • زیربنا (مترمربع) : ۸.۵۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۱
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۰
  • درصد پیشرفت: تحویل دانشگاه علوم پزشکی و درمانی آذربایجان غربی گردید

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 100%