شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین نظام مافی شوش

  • مشاور طرح : پایاپ طرح
  • مشاور اجرا : پایاپ طرح
  • پیمانکار : شرکت بهپویان صنعت
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۲۰۶
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۴.۷۷۵
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • درصد پیشرفت: ۳۹%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 50%