شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین مفتح ورامین

  • مشاور طرح : فردافن پارس
  • مشاور اجرا : فردا فن پارس
  • پیمانکار : شرکت مغان دشت
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۲۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۶.۸۵۱
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۱
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۵
  • درصد پیشرفت: ۱۹%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 31%