شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین عجب شیر

  • مشاور طرح : سده
  • مشاور اجرا : سده
  • پیمانکار : شرکت آذریورد
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۸۲
  • زیربنا (مترمربع) : ۸.۵۲۳
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۹
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۰
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۳۹۹
  • درصد پیشرفت: تحویل دانشگاه علوم پزشکی و درمانی آذربایجان شرقی گردید .

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 100%