شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین شریف آباد (زعیم)

  • مشاور طرح : فردافن پارس
  • مشاور اجرا : فردا فن پارس
  • پیمانکار : تهران گروه
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۱۲۹
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۳.۵۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • درصد پیشرفت:  ۲۶%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 29%