توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین اکباتان همدان

  • مشاور طرح : موژدا و همکاران
  • مشاور اجرا : موژدا و همکاران
  • پیمانکار : شرکت تابان شهر
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۲۷۲
  • زیربنا (مترمربع) : ۲۸.۰۸۵
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۰
  • پیشرفت پروژه: ۷۹ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 79%