شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) تنکابن

  • مشاور طرح : فردافن پارس
  • مشاور اجرا : فردافن پارس
  • پیمانکار : آذریورد
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۲۲۲
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۷.۵۴۳
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۱
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۳۹۹
  • پیشرفت پروژه: ۸۵ درصد

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 95%