شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین آیت الله کاشانی جیرفت

  • مشاور طرح : همگون
  • مشاور اجرا : همگون
  • پیمانکار : رهگا
  • نوع پروژه : آموزشی – جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۲۵۸
  • زیربنا (مترمربع) : ۲۸.۴۵۵
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : طبق قانون
  • درصد پیشرفت: ۱۸%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 20%