توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین آموزشی ایلام

  • مشاور طرح : شورا
  • مشاور اجرا : شورا
  • پیمانکار : وزان
  • نوع پروژه : جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۳۷۶
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۶.۴۸۱
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۸
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۰
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۳۹۹
  • پیشرفت پروژه: تحویل دانشگاه علوم پزشکی و درمانی ایلام گردید

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 95%