شناسنامه پروژه

بیمارستان جایگزین آذرشهر

  • مشاور طرح : سده
  • مشاور اجرا : سده
  • پیمانکار : عمران آبادی
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۸۳
  • زیربنا (مترمربع) : ۸.۹۲۳
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۰
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۳۹۹
  • پیشرفت پروژه: تحویل علوم پزشکی تبریز گردید

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 90%