شناسنامه پروژه

بیمارستان اندیمشک

  • مشاور طرح : نوی
  • مشاور اجرا :نوی
  • پیمانکار :رهگا
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۰.۹۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۵%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 14%