توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان اشنویه

  • مشاور طرح : جودت و همکاران
  • مشاور اجرا : جودت و همکاران
  • پیمانکار : شرکت آذر یورد تبریز
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۶۴
  • زیربنا (مترمربع) : ۶.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۱
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۰
  • درصد پیشرفت: ۶۲%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 62%