شناسنامه پروژه

بیمارستان اسلامشهر تهران

  • مشاور طرح : پایاب طرح
  • مشاور اجرا : پایاب طرح
  • پیمانکار : شرکت ترپ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۴۰۳
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۵.۲۰۸
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • درصد پیشرفت: ۶۱%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 76%