توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان اسلامشهر تهران

  • مشاور طرح : لیمان
  • مشاور اجرا : لیمان
  • پیمانکار : شرکت ترپ
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۴۰۳
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۵.۲۰۸
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
  • درصد پیشرفت: ۵۴%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 54%