توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

بیمارستان آموزشی ساری

  • مشاور طرح : شورا
  • مشاور اجرا : شورا
  • پیمانکار : شرکت لقمان کار
  • نوع پروژه : آموزشی
  • تعداد تخت کل : ۳۴۱
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۰.۵۲۴
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۷
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۲
  • درصد پیشرفت: ۵۹%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 59%