شناسنامه پروژه

بیمارستان آموزشی بم

  • مشاور طرح : سده
  • مشاور اجرا : سده
  • پیمانکار : ترپ
  • نوع پروژه : آموزشی
  • تعداد تخت کل : ۲۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۹۹.۱۷۱
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۰
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۳
  • درصد پیشرفت: ۱۶%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 18%