شناسنامه پروژه

بیمارستان آموزشی امام حسن(ع) فسا - جایگزین دکتر شریعتی

  • مشاور طرح : پایاپ طرح
  • مشاور اجرا : پایاپ طرح
  • پیمانکار : شرکت ساید بتن
  • نوع پروژه : آموزشی – جایگزین
  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۵.۹۲۱
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۸۹
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۰
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : ۱۴۰۰
  • درصد پیشرفت: تحویل دانشگاه علوم پزشکی و درمانی فسا گردید

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 100%