شناسنامه پروژه

احداث بیمارستان میانرود شیراز

  • مشاور طرح : ماهر و همکاران
  • مشاور اجرا :ماهر و همکاران
  • پیمانکار :
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۷۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۷۰.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۸
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۲%

گزارش تصویری پیشرفت پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 2%