توضیحات پروژه

شناسنامه پروژه

احداث بيمارستان مرند

  • مشاور طرح : پایاب طرح
  • مشاور اجرا :پایاب طرح
  • پیمانکار :آذر یورد تبریز
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۳۰۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۳۰.۰۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۸
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۵
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۷%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 7%