شناسنامه پروژه

احداث بيمارستان جايگزين بردسكن (خراسان رضوی)

  • مشاور طرح :
  • مشاور اجرا :
  • پیمانکار :
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : ۱۶۰
  • زیربنا (مترمربع) : ۱۶۰۰
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۹
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۳
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۰%

گزارش تصویری پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 0%