گزارش تصویری بازدید معاونت محترم توسعه به همراه مدیران کل منابع فیزیکی و بودجه وزارت بهداشت از شرکت ساخت و تجهیز بیمارستان ها